Binnen 7 werkdagen gemonteerd

Vakkundige installatie

Achteraf betalen via iDEAL

Ook in de weekenden

CO gecertificeerd

Algemene voorwaarden van Totaalwarmte

Zoals elk bedrijf, werkt ook Totaalwarmte met algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt voor beide partijen uitgelegd wat de rechten en plichten zijn op onze diensten. Wij raden aan om de voorwaarden te lezen voordat u een dienst bij ons afneemt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en worden verrassingen achteraf voorkomen. Op deze pagina hebben wij geprobeerd de algemene voorwaarden zo eerlijk en beknopt mogelijk te beschrijven. Wilt u toch de originele voorwaarden lezen. bekijk dan de algemene voorwaarden die achter deze link is verscholen.

1. Werkingsfeer
De algmene voorwaarden zijn er voor uw als consument en voor ons als Totaalwarmte. Ze gaan in op het moment dat u een dienst bij ons afneemt.

2. Definities

We kunnen ze hier wel allemaal op noemen maar uiteindelijk draait het erom dat uw als klant centraal staat.

3. Toepasselijkheid

Als u een dienst afneemt bij Totaalwarmte dan krijgt u daar bij onze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden staat beschreven wat wij van elkaar kunnen verwachten. Het is belangrijk om deze van te voren onder ogen te krijgen en deze te lezen. Wij proberen op onze beurt u zo duidelijk en op tijd mogelijk te informeren.

4. Het aanbod
het aanbod op onze website is zo beschreven, zodat het voor u als klant duidelijk is wat u aankoopt. Het kan voorkomen dat wij een fout maken of het systeem wat cijfers heeft omgedraaid. Dan kunnen hier geen rechten aan worden verleend.

5. De aankoop/overeenkomst
Als u iets bij ons besteld dan krijgt u een bevestiging. Op het moment dat u deze accepteert is er tussen u en Totaalwarmte een overeenkomst. Onze web omgeving is beveiligd en onze betalingsomgeving gaat via een beveiligde partner wel zo veilig. (link naar mollie)

6. Herroepingsrecht
Als u iets koopt in een website dan hebt u de mogelijkheid om binnen 14 dagen u product weer terug te sturen. Uw als consument mag het product wel uitpakken om te kijken of het goed product is. Mocht het product toch niet zijn van wat u ervan verwacht had dan moet u dit binnen 14 dagen naar aankoop kenbaar maken aan verkoop@totaalwarmte.nl

Is het product door ons al geïnstalleerd of gebruik u het product al, dan vervalt u herroepingsrecht.

7. Kosten in het geval van herroeping
Als u binnen 14 dagen kenbaar hebt gemaakt dat u het product wilt herroepen. Dan zal Totaalwarmte de kosten voor terug verzenden betalen. Heeft u al betaald voor de dienst? Dan zal Totaalwarmte na ontvangst van het product het totale bedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

8. Wanneer kan u niet herroepen?
De door de klant speciaal bestelde items
Artikelen die kunnen bederven of verouderen
Op software waar de zegeling van is verbroken
Bij installatie van het artikel
Wanneer het product duidelijk sporen van gebruik vertonen

9. De prijs
De prijs op onze website is altijd incl BTW. Het kan zijn dat het systeem of wij zelf een fout maken in de prijs. Totaalwarmte is dan niet verplicht het product volgens die prijs te leveren. Mocht de overheid beslissen de BTW te verhogen en dit is niet doorgevoerd op onze website dan zal u dat helaas nog wel moeten betalen.

10. Serviceovereenkomst
Bij elke serviceovereenkomst wordt de CV-ketel onderhouden en betaal u niet extra voor het aan rijden naar de locatie. Omdat de serviceovereenkomsten kan bestaan uit verschillende modules. Zijn er ook verschillende vormen en afspraken bij deze modules. Wil u meer weten dan verwijzen wij u toch door naar onze complete algemene voorwaarden.

11. Ingangsdatum serviceovereenkomst
Nadat u de offerte hebt bevestigd kan uw een afspraak maken voor de eerste start beurt. Tijdens deze beurt controleren wij de al gehele staat van de CV-ketel. Mocht er nog wat mis zijn dan vragen wij u om deze gebreken op te lossen. Nadat dit is gebeurd kan u gebruiken maken van de afgesloten services. Mocht u zich bedenken dan kan u altijd binnen 14 dagen naar bevestiging van de overeenkomst kosteloos de overeenkomst ontbinden. Hou er wel rekening mee dat als de startbeurt of een storingsbezoek heeft plaats gevonden dit niet meer kan.

12. Onderhoudsbeurt en storingen
12 maanden na de startbeurt heeft u weer recht op een controle. Storing kunnen 24 uur per dag gemeld worden op nummer 085-487 1502. Wij proberen de storingen met een spoedeisende karakter binnen 24 uur naar melding op te lossen. Storingen zonder spoed worden opgelost in overleg met u als klant.

13. Storingen die buiten het serviceovereenkomst vallen
Het kan voorkomen dat er storingen zijn die ontstaan door factoren waar wij geen invloed op hebben. Deze zijn hier onder beschreven en vallen buiten de overeenkomst.

• Storingen die ontstaan zijn doordat er geen gas of elektra aanwezig is
• Storingen veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leiding lekkage of storingen van andere oorzaken van buitenaf.
• Storingen door het verkeerd gebruik van schakelaars of het niet aan hebben staan van de thermostaat
• Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie
• Storingen in vervuilde rookgaskanalen of kanalen die verborgen zitten in bouwkundige constructies
• Storingen door onvoldoende water of lucht in de leidingen
• Het her programmeren van de thermostaat
• Storingen aan de installatie na wijzigingen die niet zijn aangebracht door Totaalwarmte
• Buiten de onderhoudsbeurt langskomen om de CV-ketel bij te vullen.

14. looptijd en beëindiging serviceovereenkomst
De overeenkomst wordt standaard aangegaan voor 1 jaar of zoals anders afgesproken voor 2 jaar. Na dat deze tijd is verstreken wordt de overeenkomst automatisch verlengt. U hebt dan het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

15. leveren en uitvoeren
Wij verzenden de producten naar de locatie zoals aangeven door u als klant. Wij verzenden dit zo snel mogelijk of uiterlijk binnen 30 dagen. Mocht een product niet voorradig zijn dan zullen wij altijd contact met uw opnemen. Heb u iets gekocht waar ook installatie bij hoort dan komen wij dat installeren op maandag tot met vrijdag tussen 8:00 en 17:00. Wij controleren wel altijd eerst of de locatie waar wij het product moeten installeren voldoet aan de eisen.

16. Verplichtingen als klant
Als wij moeten langskomen om het product te installeren. Dan verwachten wij dat u thuis bent op de dag en tijd van de afspraak. De weg naar de locatie waar wij moeten werken moet vrij zijn van obstakels. Zo kunnen wij gelijk starten met de werkzaamheden en zijn wij u zo min mogelijk tot last.

17. Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
Mochten wij begonnen zijn met werkzaamheden bij u thuis, maar deze werkzaamheden niet hebben afgemaakt. Dan heeft u het recht om naar 14 dagen het werk te laten afmaken door een derde partij. De kosten die dit met zich mee brengt mag u verrekenen met het bedrag wat u Totaalwarmte nog schuldig bent.

18. Meer minderwerk
Mocht er meer werk ontstaan tijdens de werkzaamheden bij u thuis. Dan overleggen we dit eerst met u en doen vooraf een prijs afspreken. Zo is er van tevoren duidelijk waar u aan toe bent. Mocht het meer werk hoger zijn dan 300 euro dan wordt er eerst een offerte gestuurd ter goedkeuring.

19. Onvoorziene omstandigheden tijdens het werk
Mocht er tijdens installatie iets voor doet waardoor het werk niet voortgezet kan worden. Dan zal Totaalwarmte onmiddellijk u inlichten met een duidelijke uitleg wat er aan de hand is. In samenspraak zal er worden gekeken hoe we het werk gaan voortzetten.

20. Overmacht
Als de uitvoering van het werk wordt gestopt door overmacht van een van de partijen. Dan zijn wij of u gerechtigd het werk te beëindigen.

21. Oplevering van het werk
Nadat Totaalwarmte klaar is met het werk dan zal hij dit vertellen. Samen bekijken wij of werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken. Nadat alles goed is bevonden tekent u de werkbon.

22. Eindafrekening
Na oplevering van het werk krijg u een werkbon/factuur waar duidelijk staat omschreven welke werkzaamheden zijn verricht en wat de prijs is. Dit bedrag kan betaald worden via Pin, IDeal, contant, overboeking of automatisch incasso.

23. betaling
Als de betaling nog niet is geweest blijft Totaalwarmte eigenaar van de producten die geleverd zijn. Bij een automatisch incasso wordt het bedrag evenredig verdeeld over de maanden en afgeschreven van u rekening.

24. Garantie
Op de producten zit garantie zoals door de fabrikant overeengekomen. Op installatie zit een garantie van 12 maanden of langer als anders overeengekomen.

25. Schade
Mochten wij per ongeluk schade toebrengen aan jou eigendommen dan zijn wij of onze installateurs daarvoor verzekerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze complete algemene voorwaarden.

26. Wijzigingen van de algemene voorwaarden en serviceovereenkomst
Wij kunnen onze algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigen zullen wij communiceren via de website of via een schriftelijk schrijven.

27. Slotbepalingen
Op onze algemene voorwaarden is altijd het Nederlands recht van toepassingen. Voor de volledige voorwaarden verwijzen we u naar de complete algemene voorwaarden.

Download onze Algemene voorwaarden
> Download onze Algemene voorwaarden